Finia tillhandahåller stöd för aktiv AI-baserad kapitalförvaltning som finansiell tjänst till bank, finans, fondkommission och försäkringsmarknaden.

Om oss

Finia Capital AB erbjuder stöd för kapitalförvaltning som finansiell tjänst baserad på Artificiell Intelligens (AI), ”Deep Reinforced Machine Learning” (belöningsbaserad maskininlärning) 

Vårt mål är att våra finansiella tjänster skall leverera ett resultat som överträffar den genomsnittliga avkastningen för marknaden.

Vi mäter detta genom att jämföra resultatet  med ett representativt index.

Vad är finia

Finia Capital AB skall uppfattas som den som bäst kan tillgodose kostnadseffektiva, snabba och hållbara AI-baserade allokeringsmodeller för kapitalförvaltning som möter krav på såväl intäkt som avkastning.

Framtid

Finia Capital AB adresserar nästa steg av automatiserad kapitalförvaltning; från passiv till aktiv insats med stöd av AI, inte bara filtrering ned till ett fördefinierat utbud med inslag av digitaliserad administration.

Affärsidé

Tillhandahålla AI baserad kapitalförvaltning och finansiella tjänster till bank, finans, fondkommission och försäkringsmarknaden.

Mission

Tillhandahålla hållbara förvaltningstjänster på ett säkert, enkelt, kostnadseffektivt och individuellt relevant sätt.

Vision

Att på godtycklig marknadsplats- lokal eller global skapa bättre avkastning jämfört med marknaden i allmänhet till en låg kostnad

Marknadsföring

Vårt utbud och våra tjänster finns tillgängligt för eller via professionella aktörer 

Målgrupp

Finia kommer uteslutande att vända sig till professionella aktörer som utgörs av juridiska personer samt ha en process för att säkerställa att inga icke professionella aktörer kan komma att investera direkt i eventuellt egna fonder. Vår aktiva AI förvaltning som finansiell tjänst marknadsförs och tillhandahålls av professionella aktörer under deras tillstånd från finansinspektionen. och i deras eget namn

Avtal

Finia kommer i avtal med distributörer säkerställa att ingen marknadsföring mot icke professionella aktörer får ske i eventuella egna. Endast de kunder som av distributören själv klassar som professionell kan investera samt måste av fondbolaget godkännas före en investering kan ske. 

Hållbarhet

Finias ersättningspolicy är väl utformad för att beakta och minimera hållbarhetsrisker i verksamheten.

Finias  ersättningspolicy är också särskilt utformad för att minimera oönskade risktaganden. De anställda i Finia är endast berättigade till en på förhand bestämd fast ersättning och ingen rörlig ersättning betalas till anställda, VD eller externa uppdragstagare.


Finia  anställer enbart personal som arbetar för att uppfylla bolagets långsiktiga mål i enlighet med Finias affärsidé. I arbetet ingår ett ansvar att identifiera risker i verksamheten som kan ha en negativ påverkan på fondbolaget ur ett hållbarhetsperspektiv. Till dessa hör bland annat risker som härrör till investeringsbeslut och intressekonflikter.