Exempelfonden/portföljen Gamma är en s k fond-i-fond som placerar i aktiefonder som är geografiskt knutna till Sverige.

Utveckling*

Årlig avkastning

Innehav

* Fonden/portföljen är en simulerad utveckling med startbelopp om 100 MSEK 2018-01-02. Utveckling och de 10 största positionerna publiceras dagligen.


Målsättning: Exempelfonden/portföljen har som övergripande finansiell målsättning att åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt som är bättre än valt referensindex  på Stockholmsbörsen. Den riskjusterade värdetillväxten skall vara konkurrenskraftig på lång sikt varmed avses en tidsperiod om tre till fem år.

Placeringsinriktning: Gamma är en aktivt förvaltad fond/portfölj med hjälp av artificiell intelligens (AI) där medlen får vara placerade i fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Detta innebär att fondens/portföljens placeringar görs autonomt av en AI-lösning baserad på maskininlärning.

Fondens/portföljens huvudsakliga placeringsinriktning är geografiskt knuten till överlåtbara fonder som är föremål för handel på reglerade marknader i Sverige.

Underliggande tillgångar i de fonder som handlas i är; aktier, räntebärande papper samt kontanter. Fonden placerar ej i s k hävstångsprodukter, såsom hedgefonder, derivat eller är belånad.

ESG: Fonden/portföljen utgörs av fondandelar där ESG regelverket sätts av dem som står bakom fonden och ansvarar för tillämpningen. Vad som kunna utläsas finns ESG hänsyn

Placering: Fonden/portföljen får placera högst 10 % av fondens värde i en och samma fond. Värdet på innehavet i en och samma fond får ej överstiga 15% av fondens/portföljens värde. Exempelfondens/portföljens intäkter återinvesteras och bygger på daglig handel. ifall förutsättningarna finns för det.

Jämförelseindex: Valt referensindex  används endast för att mäta fondens avkastning mot. Fonden avser inte att följa indexet.


Om kategori: Risk/avkastningsindikatorn utgör inte ett mått på eventuell risk för kapitalförlust, utan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde förändrats de senaste fem åren.

Fondens kategori: Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder högre risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med kategori 1.

Fonden kan med tiden ändra riskklass och flytta både till höger och till vänster på skalan.

Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning.

Materiella risker som inte visas i indikatorn: Fondens huvudsakliga risker bedöms framgå i riskindikatorn då fonden primärt är utsatt för marknadsrisk i form av prisförändringar i dess innehav

Allmän riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder oavsett förvaltare kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet.