En exempelfond/portfölj som handlar på USA-börserna (NYSE o NASDAQ) och uteslutande investerar i de 500 största bolagen där
Valuta är USD.
Utveckling*
Årlig avkastning
Innehav (de 10 största)

* Fonden/portföljen är simulerad utveckling med ett startbelopp om 20 MUSD 2020-10-01. Utveckling och de 10 största positionerna publiceras dagligen. Ingen utdelning är medräknad i avkastningen

Målsättning: Exepelfonden/portföljen har som övergripande finansiell målsättning att åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt som är bättre än valt referensindex på New York börsen i U.S.A.. Den riskjusterade värdetillväxten skall vara konkurrenskraftig på lång sikt varmed avses en tidsperiod om tre till fem år.

Placeringsinriktning: Delta är en aktivt förvaltad fond/portfölj med hjälp av artificiell intelligens (AI) där medlen får vara placerade i aktier samt på konto hos ett kreditinstitut. Detta innebär att fondens placeringar görs autonomt av en AI-lösning baserad på maskininlärning.

Fondens/portföljens huvudsakliga placeringsinriktning är geografiskt knuten till aktier i de 500 största företagen som är föremål för handel på reglerade marknader i U.S.A.

Underliggande tillgångar aktier och kontanter. Fonden/portföljen placerar ej i s k hävstångsprodukter, såsom hedgefonder eller derivat, samt har ingen belåning.

ESG: Fonden/portföljen har i möjligaste mån exkluderat aktier i bolag inom Tobak, Pornografi, Spel/betting, Kontroversiell försvarsindustri eller Olja och Gas

Placering: Fonden/portföljen får placera högst 4% av fondens/portföljens värde i en och samma aktie. Värdet på innehavet i en och samma aktie får ej överstiga 6% av fondens värde. Exempelfondens/portföljens intäkter återinvesteras och bygger på daglig handel ifall förutsättningarna finns för det. Inga utdelningar finns med i presenterad avkasting.

Jämförelseindex: Valt referensindex  används endast för att mäta fondens avkastning mot, fonden avser inte att följa indexet.Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn utgör inte ett mått på eventuell risk för kapitalförlust, utan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde förändrats de senaste fem åren.

Fondens kategori: Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder högre risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med kategori 1.

Fonden kan med tiden ändra riskklass och flytta både till höger och till vänster på skalan.

Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning.

Materiella risker som inte visas i indikatorn: Fondens huvudsakliga risker bedöms framgå i riskindikatorn då fonden primärt är utsatt för marknadsrisk i form av prisförändringar i dess innehav

Allmän riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder oavsett förvaltare kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet.