VÅRA EXEMPEL ÄR FONDER ELLER DISKRETIONÄRA PORTFÖLJER MED egNA fokusområdeN
MÅLET ÄR ALLTID att överträffa sitt respektive referensindex

Vår kapitalförvaltning har en utgångspunkt i aktiv förvaltning baserad på beslutsfattande med hjälp av

Artificiell Intelligens (s k maskininlärning).

EXEMPEL USA FOND/PORTFÖLJ

DELTA

Amerikanska aktier på S&P 500 i USD, ESG* korrigerat. Urvalet består av ca 300 amerikanska aktier.

EXEMPEL FOND I FOND/PORTFÖLJ

GAMMA

Fond i fond Sverige i SEK, urvalet utgörs av aktiefonder för den Svenska marknaden (drygt 55 i dagsläget).

EXEMPEL OMXS30 FOND/ PORTFÖLJ

ALPHA

De bolag i Sverige som utgör OMXS30 indexet i SEK

OMXS30 referensindex utan utdelning

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Finia Capital AB, nedan Finia, har för informationen på dessa sidor inte tagit hänsyn varken till målsättning, finansiella resurser eller andra relevanta faktorer rörande specifika investerare och inte heller anpassat innehållet i materialet till sådana förhållanden och önskemål.

Materialet på dess sidor utgör inte till någon del finansiell rådgivning. Investerare som vill ha individanpassad rådgivning bör ta kontakt med en finansiell rådgivare.

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risk, bl.a. risk för negativa eller oväntade förändringar i marknadsfaktorer eller i finansiella och politiska faktorer samt, vid internationella investeringar, risk för förändringar i valutakurser. På grund av risker kan värdet på värdepapper alltid både stiga och sjunka i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Finia har tagit fram informationen med iakttagande vederbörlig omsorg och aktsamhet och baserat alla uppgifter och uppfattningar, som uttrycks i materialet, på sådana källor som bedömts vara tillförlitliga. Även om skäliga åtgärder således vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande så kan Finia inte garantera riktigheten och fullständigheten i informationen eller att det inte förekommer felskrivningar eller utelämnanden. Finia har inget ansvar för informationen utöver vad som följer av den lagstiftning som reglerar bolagets verksamhet.

Finia är, om något annat inte finns uttryckligen angivet, innehavare av alla rättigheter till det material som visas på sidorna. Det är, om något annat inte finns uttryckligen angivet, förbjudet att utnyttja Finia fonders rättigheter utan föregående skriftliga medgivande från Finia fonder. Vidare är det förbjudet att publicera uppgifter från eller uppgifter som insamlats av Finia fonder utan Finia fonders föregående medgivande.